Doelstellingen

'...opdat we niet vergeten...''Stichting Vier Mei Grootegast' stelt zich ten doel binnen de leefgemeenschap Grootegast:

- De herinnering levend te houden aan Nederlandse burgers en militairen die zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en vredesoperaties waar ook ter wereld.
- De betrokkenheid te bevorderen bij het herdenken van de omgekomenen: dit vanuit een erkenning van de noodzaak van, en een eigen verantwoordelijkheid voor, het in stand houden van de verworvenheden van onze samenleving en rechtsstaat, als waarborg voor een leven in werkelijke vrijheid.


De stichting doet dit onder andere door:
- Het instandhouden en organiseren van het onderhoud aan het herinneringmonument aan de G.P. Beukemalaan te Grootegast.
- Het jaarlijks op vooravond van 4 mei organiseren en invulling geven aan de herdenking rondom en bij dit herinneringsmonument.
- Het betrekken van jongeren en ouderen uit de leefgemeenschap Grootegast bij de voorbereiding en uitvoering van haar activiteiten in het algemeen en de jaarlijks te houden herdenking in het bijzonder.
- Het bevorderen en verspreiden van actuele kennis en inzichten omtrent:
- Gebeurtenissen voorafgaande aan, gedurende, en na de Tweede Wereldoorlog.
- Ontwikkelingen rond thema's als Oorlog, (on)Vrijheid, en Veiligheid, Samenleven, Rechtsstaat en Democratie.  
- Het verwerven van fondsen nodig voor het uitvoeren van voornoemde taken.'...vrijheid maak je met elkaar...'